معرفی هیئت مدیره و اجرایی

معرفی هیئت اجرایی شرکت واریان‌فارمد

جناب آقای دکتر عظیمی

مدیر ارشد مالی

جناب آقای دکتر جلالی

 مدیر فروش و مدیکال- لاین آنکولوژی

جناب آقای دکتر جعفری

مدیر واحد تحقیقات و توسعه

جناب آقای مهندس فدایی مدیر کارخانه

جناب آقای دکتر شفیعیمدیر فروش و بازاریابی لاین دیابت

جناب آقای دکتر ندایی مدیر منابع انسانی

معرفی هیئت مدیره شرکت واریان‌فارمد

جناب‌آقای‌مهندس آشفته ریاست هیئت مدیره

جناب آقای دکتر شیبانیعضو هیئت مدیره

جناب آقای فتحی مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

جناب اقای دکتر جعفری عضو هیئت مدیره