استخدام

برای همکاری با ما این فرم را پر کنید.

  • شامل : عنوان کارآموزی / نام محل کار آموزی / تاریخ / مدت / نمره ارزشیابی
  • شامل : تاریخ شروع و پایان / نام محل کار / شهر محل کار / شماره تلفن / آخرین سمت / آخرین حقوق / علت ترک همکاری