داروسازی با میکروذرات

میکروذرات در دو دسته طبقه بندی می شوند: نوع یکپارچه (نوع ماتریسی) و نوع مخزن (کپسولی). به نوع کپسولی ریزکره ها، میکروکپسول نیز گفته می شود. میکروذرات قادر به ترکیب طیف گسترده ای از داروهای مختلف هستند، آنها زیست سازگار هستند و می توانند از ذرات زیست تخریب پذیر تهیه شوند. بسته به روش تهیه، میکروذرات، میکروسفرها یا میکروکپسول ها را می توان به دست آورد. میکروکپسول‌ها سیستم‌هایی هستند که در آنها دارو به یک حفره محصور شده توسط یک غشای پلیمری منحصربه‌فرد محدود می‌شود، در حالی که میکروسفرها سیستم‌های ماتریسی هستند که در آنها دارو به طور فیزیکی و یکنواخت پراکنده می‌شود.

اندازه متفاوت این ذرات، گزینه‌های متعددی را برای کنترل سرعت آزادسازی دارو فراهم می‌سازد. درواقع، میکروسفرها داروها را به دام می‌اندازند و آزاد سازی آن‌ها را از طریق پلیمر‌ها کنترل می کنند. پس در نهایت این پلیمرها هستند که می‌توانند آزادسازی داروی محبوس شده را کنترل کنند..