اونکولوژی

واریومیتکسان 400 میلی گرم

داروی واریومیتکسان چیست؟
واریومیتکسان نام تجاری داروی مسنا می باشد که به صورت وریدی یا انفوزیون وریدی تزریق می شود. هر آمپول حاوی 400 میلی گرم در 4 میلی لیتر می باشد.

واریومیتکسان 400 میلی گرم