شرکت آتیه سازان دیالیز

اعضا هیئت مدیره

جناب‌آقای حمیدسلیمان‌زاده

کارشنارس ارشد پرستاری مراقبت های ویژه

حوزه فعالیت

خرید و فروش

تجهیزات دیالیز

خرید و فروش

دستگاه دیالیز

راه اندازی

بخش دیالیز

انجام دیالیز

در منزل

آماده عقد قرارداد

با بیمارستان و مراکز درمانی به صورت خصوصی

واردات دستگاه و تجهیزات

دیالیز

آماده همکاری با مراکز خدمات بالینی

در منزل در امور دیالیز

برای درخواست خدمات و همکاری با بخش دیالیز اطلاعات خود را وارد کنید.