داروسازی لیپوزومی

سیستم‌های دارو رسانی لیپوزومی یکی از موفق‌ترین سیستم‌های دارورسانی است که از فناوری نانو برای تقویت اثربخشی درمانی و کاهش سمیت داروهای رایج استفاده می‌کند. تحقیقات متعددی برای توسعه فرمول‌های لیپوزومی جدید در دهه گذشته انجام شده است. عوامل درمانی، که بیشتر آنها داروهای ضد سرطان هستند،
لیپوزوم ها نانوذراتی (که معمولاً 100 تا 500 نانومتر قطر دارند) هستند که از خودآرایی فسفولیپیدها ساخته می شوند و از یک گروه سر فسفات قطبی و دم های لیپید آبگریز تشکیل شده اند. در محیط‌های آبی، دم‌های آبگریز به سمت خود حرکت می‌کنند و در نتیجه ساختاری کروی تشکیل می‌شود که از یک هسته آبی که توسط یک غشای دولایه چربی دوست احاطه شده است، ایجاد می‌شود. لیپوزوم ها هم زیست سازگار و هم زیست تخریب پذیر هستند (مثلاً در pH و دمای معین) که می توان با اصلاح ترکیب لیپیدی آن را کنترل کرد. علاوه بر این، لیپوزوم ها در معرض تغییرات مختلفی هستند که کارایی آنها را به عنوان حامل های دارورسانی بهبود می بخشد.