اعضای هیئت علمی

هیئت علمی

جناب آقای حمید موبدی

.

دانشیار پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

بنیان گذار دارو رسانی in-situ forming

دکترای داروسازی (فارماسیوتیکس)

.
.

جناب آقای میلاد جعفری ندوشن

.

استادیار

دکتری پلیمر- سامانه های نوین دارورسانی

رئیس مرکز تحقیقات مهندسی بافت سخت و مرکز تحقیقات دارو رسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

…………………………….